DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Adopční smlouva

                                                                          Předávající

                                                                            Berňáci v nouzi z.s.

......................................

......................................

IČO:  22 89 22 06

Telefon:  777 145 984

 

a

Příjemce

…..…………………………....

Adresa: ……………………….

Rodné číslo ……………………...

Telefon:  …..,,……… …………

uzavírají následující

SMLOUVU O SVĚŘENÍ PSA DO PÉČE

                                                                                             I.

                                                                           Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je předání psa - feny……… z péče předávajícího do péče příjemce.

                                                                                              II.

                                                                       Práva a povinnosti účastníků

 

 1. Předávající předá na základě této smlouvy příjemci psa - fenu………….
 2. Příjemce přejímá výše uvedené zvíře do své péče se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.
 3. Příjemce se zavazuje, že bez vědomí předávajícího nepředá zvíře třetí osobě, která není na této smlouvě účastna.
 4. V případě, že se chovatel nemůže o zvíře z nejrůznějších důvodů nadále starat, navrátí zvíře zpět předávajícímu.
 5. Předávající si vyhrazuje právo kontroly stavu a držení zvířete. Bude-li zvíře chováno v nevyhovujících podmínkách, bude příjemci odebráno. Příjemce zaplatí veškeré náklady s odebráním a následnou péčí zvířete.
 6. V případě porušení povinností uvedených ve smlouvě je povinen přebírající nový osvojitel uhradit předávajícímu smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč, a to do 15 dní ode dne zjištění porušení povinností.
 7. Adopční poplatek za jednoho psa-fenu činí 2 000,-Kč. U kastrovaných pes 3 000,-Kč, fena 3 500,-Kč.            Platí se předem na transparentní účet 19900199/2010.

III.

Prohlášení příjemce

 1. Příjemce prohlašuje, že si psa řádně prohlédl, seznámil se s jeho zdravotním stavem a v tomto směru jej bez výhrad přijímá.
 2. Příjemce potvrzuje, že je seznámen se všemi obecnými povinnostmi, které mu vznikají v souvislosti s držením psa (zejména přihlásit jej na příslušném obecním/městském úřadu a zaplatit za něj poplatek dle vyhlášky příslušného úřadu, zajistit jeho pravidelné očkování, zabezpečit pro psa odpovídající podmínky aj.) a zavazuje se je dodržovat.
 3. Příjemce dále potvrzuje, že je seznámen i s individuálními povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy, a to zejména:

a)         řádně o psa pečovat zejména s ohledem na jeho zdravotní stav a individuální potřeby

             b)         neprodat psa za úplatu

             c)         neopustit zvíře s úmyslem se jej zbavit nebo jej vyhnat

d)         poskytovat zvířeti potřebnou veterinární péči dle jeho zdravotního stavu, v případě potřeby neodkladně

             e)         nečinit zvířeti žádná příkoří a bolest

f)         poskytovat zvířeti potravu v odpovídajícím množství a volný přístup a dostatek čerstvé pitné vody

             g)         zvíře dlouhodobě neuvazovat,  zákaz dlouhodobě uzavírat zvíře v omezeném prostoru

             h)         odmítat spolupráci s množiteli a obchodníky se psy a zavazuje se je dodržovat.

 

 1. Příjemce se zavazuje, že umožní předávajícímu kontrolu zvířete, jeho celkového stavu a ustájení, a souhlasí s tím, že v případě zjištění nedostatků v péči o zvíře (např. týrání, nedostatečné krmení a napájení, omezování pohybu, zapojení do reprodukčního cyklu apod.) nebo v případě zjištění, že zvíře je chováno v nevyhovujících podmínkách, je předávající oprávněn od této smlouvy odstoupit a zvíře chovateli odebrat. Příjemce v tomto případě nemá nárok na úhradu nákladů vynaložených při péči o zvíře.
 2. Předávající má vůči příjemci nárok na náhradu veškerých nákladů spojených s porušením této smlouvy.
 3. Příjemce se zavazuje, že do 2 měsíců ode dne převzetí psa či feny bude provedena kastrace.   Doloží potvrzením - lékařskou zprávou  a bude předávajícího informovat o stavu zvířete.
 4. Příjemce se dále zavazuje, že bude zasílat pravidelně (nejméně 1x za půl roku) fotografie a informace jak se zvířeti daří. Posílat na facebook do zprávy nebo na email nyvltovi24@seznam.cz

IV.

Závěrečná ustanovení

 1. Účastníci smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují k této smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí pro tento vztah příslušná ustanovení právních předpisů, dotýkajících se této oblasti. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti okamžikem, kdy příjemce fyzicky psa převezme.

 1. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise s platností originálu.
 2. Záznam o předání zvířete tvoří nedílnou součást této smlouvy.

 

V                                                                                         Dne

Předávající   ………………………                                      Příjemce……………………………………

           

 

 

                                                             Záznam o převzetí zvířete

Identifikační číslo:

Číslo čipu:

Identifikace zvířete: (rasa, pohlaví, věk..) 

Zdravotní stav zvířete:  

Očkovací průkaz – poslední očkování………..                 

Poslední odčervení  ……………

Místo a datum převzetí:  

Za předávající předal ……………… ……..                           Za příjemce……………………….

IČO: 22 89 22 06                                                                  Rodné číslo: